Klachtenregeling en privacyreglement

 

KLACHTENREGELING

 

Indien u een klacht heeft over onze huisartsenzorg, kunt u het volgende doen:

Stap 1. Heeft u een klacht, probeer dit dan eerst met uw huisarts te bespreken. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen.

Stap 2. U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij helpt u en de huisarts de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Voor contact met de klachtenfunctionaris, klik hier. Of telefonisch op 088-0229190.

Stap 3. Alleen als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de huisarts wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. U kunt uw klacht dan als geschil indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Via de website van de SKGE kunt u een geschil indienen, klik hier.

Voor meer informatie over de klachtenregeling zie www.skge.nl.

 

Privacyreglement van de huisartsen van Gezondheidscentrum Frankenslag


Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijken: Doude van Troostwijk/Gooskens en Manschot/Beekink (hierna: huisartsen(praktijken)

 

Algemeen

 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijken zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijken plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen de praktijken als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • Voor zorgverlening;

  • Voor doelmatig beheer en beleid.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijken hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies;

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als:

  • Het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziektes);

  • Een andere wet geen afwijkende bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld op de gegevens die door het UWV zijn verzameld, rust een afwijkende bewaartermijn, op grond waarvan het vernietigingsrecht niet volledig kan worden uitgevoerd;

  • In het geval van een (dreigende) klacht of gerechtelijke procedure van de patiënt jegens de huisarts;

  • In het kader van goed hulpverlenerschap. Gedacht kan worden aan een verzoek van een ouder om informatie over vermeende mishandeling uit het medisch dossier van het kind te halen. Of aan informatie die zo cruciaal is voor de behandeling, dat door vernietiging daarvan de arts geen goede zorg meer zou kunnen verlenen en hij de behandelingsovereenkomst zou moeten opzeggen;

  • De WGBO niet deels van toepassing is. De Wgbo is niet rechtstreeks van toepassing als – kortweg – in opdracht van een derde een keuring wordt verricht bij een patiënt. De Wgbo is in dergelijke situaties wel van ‘overeenkomstige toepassing’. Dat betekent dat de bepalingen uit de Wgbo van toepassing zijn ‘voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet’. Het vernietigingsrecht is daarom niet in alle gevallen in volle omvang van toepassing.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Binnen welke termijn?

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens uitnodigen voor een gesprek om uw vraag, de rechten en de mogelijke consequenties met u te bespreken. Uw aanvraag zal in principe binnen 30 dagen worden afgehandeld.

 

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De huisartspraktijken zijn niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar oud moeten zelf toestemming geven voor de aanvraag (medeondertekening aanvraagformulier).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze huisartsenpraktijken hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts. Ook bij verwijzingen naar bijvoorbeeld specialist, diëtiste of fysiotherapeut zal de huisarts bepaalde gegevens delen voor de meest optimale behandeling.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via beveiligde mail overgedragen aan uw nieuwe huisarts. U kunt het dossier ook persoonlijk ophalen of laten verzenden per (aangetekende) post. Ook kunnen we het dossier op een (nieuwe, nog in de verpakking) usb stick opslaan. De kosten voor het aangetekend versturen of de aanschaf van een USB stick komen voor uw eigen rekening. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. 

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Indien een gesprek de onvrede/de klacht niet weg kan nemen, kunt u conform onze

interne klachtenprocedure uw klacht bij de SKGE aankaarten. Zie voor nadere informatie: http://frankenslag.nl/klachtenregeling

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

In geval van nood

Wanneer elke seconde telt: 112

Dringende gevallen: 070 350 25 54
Buiten kantooruren: 070 346 96 69


Klik hier voor alle telefoonnummers

Herhaalrecept?

Herhaalrecepten kunt u  aanvragen via herhaalreceptenlijn tel 3 58 59 64

Veel voorkomende aandoeningen

Kijk eerst hier voordat u belt

Waar kunt u ons vinden:Bekijk hier de route naar ons centrum.